KTEL buses of Samos

6 I. Lekati, 83100, Samos
22730-27262